Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Tillstånd behövs nu för fotodrönare

Högsta förvaltningsdomstolen har i en ny dom slagit fast att yrkesmässig utnyttjande av kamera på drönare går under reglerna för kameraövervakningslagen. Just att kameran sitter på en drönare som flygs omkring innebär att den inte manövreras på platsen och därmed också faller under lagen till skillnad från handhållna kameror. Eftersom kameran på en drönare är uppsatt på ett rörligt föremål och därigenom kan vara mer eller mindre nära personer gör detta att personidentifiering kan vara möjlig och att drönarkameran kan användas för personövervakning och därmed blir 2 § i kameraövervakningslagen tillämplig.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar också att drönarkameran kommer att riktas gentemot platser dit allmänheten har tillträde och därmed behöver fotografen ansöka om tillstånd för drönarutnyttjandet hos länsstyrelsen i enlighet med kameraövervakningslagen.      

I vissa fall är dock en anmälan till länsstyrelsen tillräcklig och de fall då det räcker med en anmälan har blivit något fler och utvidgats i den nya kameraövervakningslagen. Länsstyrelserna kommer fortfarande att hantera tillståndsprövningar, anmälningar och operativ tillsyn av kameraövervakning beträffande platser dit allmänheten har tillträde. 

Lagen ger två möjligheter när det gäller kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde. Den ena, som torde bli den vanligaste, är att övervakningen sker efter en tillämpning av överviktsprincipen, vilket innebär att kameraövervakningen är tillåten om övervakningsintresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Den andra möjligheten är att den som ska övervakas lämnar sitt samtycke till övervakningen. Datainspektionen kommer fortfarande att ha hand om den operativa tillsynen av kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde.

 

När det gäller filmning och fotografering t.ex. från bil eller cykel faller detta inte under kameraövervakningslagen.   Högsta förvaltningsdomstolen har i en annan dom konstaterat att kameror i bil eller på cykel hanteras från platsen där den är placerad och därmed blir inte kameraövervakningslagen tillämplig.