Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Den svenska regeringen har kränkt upphovsmännens rättigheter!

På regeringens webbplats om mänskliga rättigheter har utan tillstånd fotografen Tammy Bergströms bild av en svensk flagga tillgängliggjorts.  Inte nog med detta brott gentemot upphovsrättslagstiftningen utan på webbplatsen uppgavs dessutom att bilden skulle ha UD som upphovsman.

Det verkar som it-intresserade utrikesministern Carl Bildt inte lyckats förmedla inom sitt ministerium att det är olagligt i svensk rätt att utnyttja annans upphovsrättsligt skyddade material och dessutom påstå att annan upphovsman tagit bilden än den verkliga.En av sveriges mest stulna bilder

Om inte den svenska regeringen kan låta bli att bryta mot upphovsrättslagen vem skall då upphovsmännen lita på?

Foto: Tammy Bergström

 

Annars kan man lugnt påstå att Carl Bild och hans utrikesdepartement är i lika gott eller dåligt sällskap.  Omkring 300 olika användare har utnyttjat flaggbilden, som kanske är Sveriges mest otillåtet spridda bild.  Flera lokalorganisationer inom Sverigedemokraterna har använt den på sina hemsidor, liksom liberaldemokraterna och nationaldemokraterna, tidigare LO-medarbetare och åtskilliga svenska kommuner, förutom bloggare och mängder med företag inte minst reklamföretag. I Ystads tingsrätt pågår f.n. ett mål gentemot en reklambloggare som använt flaggbilden.

”Så arbetar regeringen med mänskliga rättigheter i Sverige”, står det på den nu aktuella brottsliga hemsidan, där det heter ” Den svenska rättsordningen ska stå i överensstämmelse med de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till, och konventionerna ska följas på såväl nationell som kommunal nivå.”

Det lite märkliga är kanske annars att Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 17 talar om Förbud mot missbruk av rättigheter:

”Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som där medgetts.”

I  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna heter det:

1. ”Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust i rätt tid. Nyttjandet av egendomen får regleras i lag om det är nödvändigt för allmänna samhällsintressen.

2. Immateriell egendom ska vara skyddad. ”

Det är väl bara att hoppas att Carl Bild och hans ministerium, som var ansvariga då intrånget skedde, inte anser att samhällsnyttan kräver att Tammy Bergström skall lämna ifrån sig sin flaggbild till regeringen.

Staffan Teste jur.kand.

(Teste driver den juridiska byrån Bildombudsmannen AB som hjälper upphovsmän och rättsinnehavare och, är ombud för flaggfotografen.)